Le temps qu’il fait à Bruxelles   Le temps de Bruxelles :

Dominique Meeùs
Dernière modification le   
retour à la table des matièresà l’indexà la page élections

2.4. Être électeur comme ressortissant d’un État hors Union européenne — Kiezer zijn als onderdaan van een staat buiten de Europese Unie

Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Communes Gemeentes en districten
L’art. L4121‑1 renvoie à la loi électorale communale, art. 1ter. Art. 1ter. Art. 1ter. Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, art. 13 [Codex, Kiesvoorwaarden voor de onderdanen van de staten die geen lid zijn van de Europese Unie], verwijzend naar gemeentekieswet, art. 1ter en gemeentekieswet, art. 86.
Être âgé de 18 ans le jour de l’élection (art. L4121‑1, § 1er, 2o). De leeftijd van achttien jaar hebben bereikt (art. 1ter, laatste lid → art. 1, § 1, 2o) le jour de l’élection (art. 1, § 2). Être âgé de 18 ans (art. 1ter, dernier alinéa → art. 1, § 1, 2o) le jour de l’élection (art. 1, § 2). De leeftijd van achttien jaar hebben bereikt (art. 8) op de dag van de verkiezing (art. 9).
Être inscrit aux registres de population de la commune au plus tard le 31 juillet de l’année de l’élection (art. L4121‑1, § 1er, 3o) et le rester (§ 2) et avoir résidé légalement en Belgique de manière ininterrompue depuis cinq ans de la date de la demande. Être inscrit ou mentionné aux registres de population de la commune pour le 1er août de l’année de l’élection et le rester (art. 1ter, dernier alinéa → art. 1, § 1, 3o) et avoir résidé légalement en Belgique de manière ininterrompue depuis cinq ans de la date de la demande art. 1ter, alinea 1, 2o. In de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn (art. 8) tegen 1 augustus (art. 9) en kunnen bewijzen dat ze op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hun hoofdverblijfplaats in België wettelijk hebben (art. 14, § 2). De stadsdistrictsraadskiezer moet in het desbetreffende stadsdistrict wonen (art. 10).
Avoir fait une déclaration par laquelle il s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avoir fait la demande d’inscription sur la liste des électeurs de la commune avant le 31 juillet. (Un formulaire d’inscription est à télécharger en MS Word ou en PDF au SPF Intérieur ou en MS Word à l’administration régionale ou à retirer gratuitement à l’administration communale.)
Le vote devient alors obligatoire.
Een aanvraag van inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente hebben ingediend ten laatste op 31 juli en verklaren zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven (art. 1ter). (Een verplicht formulier is online te bekomen in MS Word of in PDF bij FOD Binnenlandse Zaken of in PDF bij de gewestelijke adminstratie of gratis te verkrijgen bij de gemeente.)
Stemmen wordt dan verplicht.
Degene die voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen ingeschreven was, zelfs in een andere gemeentes, blijft ingeschreven (zolang hij niet afgezien heeft ervan) en moet dus verplicht gaan stemmen. Er is dan geen aanvraag te doen (art. 1bis, § 2 in fine). Men mag niet afzien van zijn recht (§ 4) en dan terugvragen voor dezelfde verkiezing.
Avoir fait une déclaration par laquelle il s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avoir fait la demande d’inscription sur la liste des électeurs de la commune avant le 31 juillet. (Un formulaire d’inscription est à télécharger en MS Word ou en PDF au SPF Intérieur ou en PDF à l’administration régionale ou à retirer gratuitement à l’administration communale.)
Le vote devient alors obligatoire.
Celui qui a été inscrit sur la liste des électeurs pour les dernières élections communales reste inscrit (à moins d’avoir renoncé à ce droit) même dans une autre commune (et, en conséquence, tenu d’aller voter). Dans cette hypothèse, il n’y a aucune démarche à effectuer (art. 1bis, § 2 in fine). On ne peut pas (§ 4) renoncer puis redemander pour la même élection.
Om op de kiezerslijst ingeschreven te kunnen worden moeten de personen bij de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben een schriftelijke aanvraag indienen overeenkomstig het model bepaald bij een koninklijk besluit, dat is vastgesteld na overleg in de ministerraad, en verklaren zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven (art. 14, § 1); formulier online te bekomen in MS Word of in PDF bij FOD Binnenlandse Zaken of in MS Word bij de gewestelijke adminstratie of gratis te bekomen bij de gemeente.
Stemmen is dan verplicht.
De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft (art. 12, § 6 door art. 14, § 3).
Ne pas être exclu ou suspendu (art. L4121‑2 et 3). Zich op de dag van de verkiezing (art. 1, § 2) niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing (art. 1ter, laatste lid → art. 1, § 1, 3o) in de zin van Kieswetboek art. 6 of art. 7 . Ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (art. 1ter, dernier alinéa → art. 1, § 1, 3o) au sens du Code électoral, art. 6 (exclusion pour des condamnations) ou art. 7 (suspension pour incapacités ou condamnations) le jour de l’élection (art. 1, § 2). Zich op de dag van de verkiezing (art. 9) niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing bepaald door art.15 (art. 8).
Dominique Meeùs. Date: 2012 à 2018