Dominique Meeùs
 Dernière modification le   
retour à la table des matièresà l’indexà la page élections

4.3. Nombre de signataires de l’acte de présentation, parlementaires sortants — Aantal ondertekenaars van de voordrachtakte, uitredende parlementsleden

Vlaanderen Wallonie Bruxelles — Brussel Chambre — Kamer Europe — Europa
Twee uittrende leden. (BWFS, art. 28bis, § 1 en KB van 27-2-2019, art. 11, lid 2, 1o.) Deux membres sortants. (LSSFE, art. 28bis, § 1er et AR du 27-2-2019, art. 11, alinéa 2, 1o.) Één uittrende lid, dat tot dezelfde taalgroep als de voorgedragen kandidaten behoort. (BWBI, art. 17, § 3, 2o en KB van 27-2-2019, art. 11, lid 2, 1o.) Un membre sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés. (LSIB, art. 17, § 3, 2o et AR du 27-2-2019, art. 11, alinéa 2, 1o.) Drie uitredende volksvertegenwoordigers (KWB, art. 116, § 1 ; ook in PDF), zonder woonst- of taalvoorwaarden. Trois députés sortants (KWB, art. 116, § 1er ; aussi en PDF), sans condition de langue ni de résidence. Vijf leden van de Kamer of van de Senaat van de taalgroep die overeenstemt met de taal van de kandidaten. (WVEP, art. 21, § 1.) Cinq membres de la Chambre ou du Sénat du groupe linguistique correspondant à la langue des candidats. (LEPE, art. 21, § 1er.)
Een uittrende lid mag in dezelfde kieskring niet meer dan een lijst voodragen. (BWFS, art. 28, laatste lid.) (Niets belet dus dat hij lijsten zou voodragen in verschillende kieskringen, dus ook alle lijsten van één partij.) Un membre sortant ne peut pas présenter plus d’une liste dans la même circonscription. (LSSFE, art. 28, dernier alinéa.) (Rien n’interdit donc qu’il signe la présentation de listes dans différentes circonscriptions, donc aussi par exemple de toutes les listes d’un parti.) Een volksvertegenwoordiger mag in dezelfde kieskring niet meer dan een lijst voodragen. (KWB, art. 117, 5de lid.) (Niets belet dus dat hij lijsten zou voodragen in verschillende kieskringen, dus ook alle lijsten van één partij.) Un député ne peut pas présenter plus d’une liste dans la même circonscription (CE, art. 117, alinéa 5). (Rien n’interdit donc qu’il signe la présentation de listes dans différentes circonscriptions, donc aussi par exemple de toutes les listes d’un parti.)
De uittredende parlementsleden duiden twee kandidaten aan om de lijst in te dienen (KWB, art. 116, § 3). Les parlementaires sortants désignent deux candidats pour introduire la liste (CE, art. 116, § 3).